ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

  1. Διοργανώτρια Εταιρεία

Η εταιρεία με την επωνυμία « ICOMM CALL CENTER I.K.E. », με έδρα στην Αθήνα, επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης αριθ. 272Β – Άγιος Δημήτριος – Τ.Κ. 17343 με Α.Φ.Μ. 800866750, εφεξής «Διοργανώτρια», διοργανώνει τον Διαγωνισμό – Προωθητική Ενέργεια με τίτλο «Διαγωνισμός ΗΡΩΝ – Δωροεπιταγή ΜyMarket 1.000 €» (εφεξής «Διαγωνισμός»), που θα διεξαχθεί στους διαδικτυακούς τόπους heron.prosforarevma.gr & revmaprosfora.gr κατά το χρονικό διάστημα από 11/06/2021 έως 15/7/2021 .

Ο «Διαγωνισμός» θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής  (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις και σπουδαίοι. Οι παρόντες «Όροι» θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι (σε ηλεκτρονική μορφή) στους διαδικτυακούς τόπους της «Διοργανώτριας» heron.prosforarevma.gr & revmaprosfora.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδες της Διοργανώτριας»)

Σκοπός των παρόντων «Όρων» είναι ο καθορισμός των όρων και του τρόπου συμμετοχής στον «Διαγωνισμό». Η αίτηση συμμετοχής στον «Διαγωνισμό» συνεπάγεται αυτόματα την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των «Όρων». 

  1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον «Διαγωνισμό» έχουν: α)  φυσικά πρόσωπα που, σωρευτικά, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, κατοικούν ή διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, και είναι νόμιμοι χρήστες του Internet και, καθώς και β) κάθε νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί και λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα, νομίμως εκπροσωπούμενο (εφεξής ο «Συμμετέχων» ή ο «Χρήστης»).

Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στον «Διαγωνισμό» και την κλήρωση:  α) οι εταίροι και οι εργαζόμενοι της «Διοργανώτριας», β) οι συνδεδεμένες με την «Διοργανώτρια» εταιρείες και οι εργαζόμενοι σε αυτές, γ) οι εταίροι και οι υπάλληλοι της εταιρείας «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.»,  δ) οι εταίροι και οι υπάλληλοι της εταιρείας  «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ Ειδών Διατροφής και Οικιακής Χρήσης», ε) ο αναφερόμενος κατωτέρω Συμβολαιογράφος, στ) οι σύζυγοι και συγγενείς των ανωτέρω, μέχρι και δευτέρου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Η «Διοργανώτρια» δύναται να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να αποκλείσει οποιονδήποτε «Συμμετέχοντα», σε οποιοδήποτε στάδιο του «Διαγωνισμού», ακόμη και μετά την κλήρωση, μέχρι την απονομή των «Δώρων», σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι αναφερόμενες στους παρόντες «Όρους» προϋποθέσεις συμμετοχής, ή συντρέχει κώλυμα που εμποδίζει την συμμετοχή του.

Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους «Συμμετέχοντες» που θα δηλώσουν ψευδή προσωπικά στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται έναντι της «Διοργανώτριας» για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτές από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.

  1. Διάρκεια Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του «Διαγωνισμού» ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 11- Ιουνίου 2021 ώρα 00:00:01’ («Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 ώρα 23:59:59  («Λήξη του Διαγωνισμού»).

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την «Λήξη του Διαγωνισμού» καμία δήλωση συμμετοχής δε θα γίνεται δεκτή και οποιαδήποτε τέτοια δήλωση θα θεωρείται αυτοδικαίως ως ανύπαρκτη και μηδέποτε δηλωθείσα, και δεν θα επάγεται αποτελέσματα, ούτε θα δεσμεύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη «Διοργανώτρια».

Η «Διοργανώτρια» διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, κατά την απολύτως ελεύθερη κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια διεξαγωγής του «Διαγωνισμού», να τον μεταθέσει χρονικά, να τον διακόψει ή και να τον ματαιώσει στο σύνολό του,  κατόπιν σχετικής μονομερούς ανακοίνωσης της στην «Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας». Κάθε σχετική τροποποίηση θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της, χωρίς την τήρηση άλλων διατυπώσεων και θα είναι άνευ ετέρου δεσμευτική για τους «Συμμετέχοντες», ακόμη και αυτούς που συμμετείχαν πριν την τροποποίηση. 

Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης ή σύντμησης της χρονικής διάρκειας, χρονικής μετάθεσης, ή άλλης τροποποίησης του «Διαγωνισμού» σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι «Συμμετέχοντες» δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα κατά της «Διοργανώτριας», ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την επανάληψη, συνέχιση, ολοκλήρωση ή παράταση της διάρκειας του «Διαγωνισμού» ή οποιαδήποτε αποζημίωση για τις ανωτέρω ή οποιεσδήποτε άλλες αιτίες. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η «Διοργανώτρια» ουδεμία ευθύνη φέρει, ούτε υπέχει υποχρέωση έναντι των «Συμμετεχόντων».

  1. Τρόπος Συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή «Χρήστη» στην κλήρωση θα πρέπει μέχρι την «Λήξη του Διαγωνισμού»: α) να υποβληθεί μέσω της «Ιστοσελίδας της Διοργανώτριας» ηλεκτρονική αίτημα του «Χρήστη»  για την υπηρεσία προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος από τον Όμιλο ΗΡΩΝ, β) το αίτημα να καταχωριστεί στο ηλεκτρονικό σύστημα της «Διοργανώτριας» και γ) να διαβιβαστεί στην «Διοργανώτρια» πλήρως και προσηκόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση του «Χρήστη» για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος από τον Όμιλο ΗΡΩΝ (πρωτότυπη πλήρως συμπληρωμένη αίτηση & όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά*)

Τα στοιχεία του «Χρήστη» πρέπει να είναι ορθά συμπληρωμένα, ώστε να πιστοποιούνται σε κάθε περίπτωση από την αστυνομική του ταυτότητα. Διαφορετικά η «Διοργανώτρια» διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την συμμετοχή του. 

Κάθε αίτηση που πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις αποτελεί μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση του «Διαγωνισμού». Για κάθε αριθμό σύνδεσης στο δίκτυο μία μόνο έγκυρη αίτηση μπορεί να υποβληθεί. Σε περίπτωση πολλαπλών αιτήσεων για την ίδια αίτηση, ισχύει μόνον η πρώτη, οι δε λοιπές ακυρώνονται. 

Κάθε «Συμμετέχων» μπορεί να αυξήσει τις συμμετοχές του υποβάλλοντας στην «Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας» περισσότερες αιτήσεις (για διαφορετικό αριθμό σύνεσης κάθε μία).

Σε περίπτωση υπαναχώρησης του «Συμμετέχοντος» η «Διοργανώτρια» δύναται να ακυρώσει αναδρομικά την συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ακόμη και μετά την κλήρωση και μέχρι την παράδοση της «Προσφοράς» στον «Νικητή» (ή τον επιλαχόντα, εφόσον συντρέχει περίπτωση).  

Ο κατά τα άνω τρόπος συμμετοχής στον «Διαγωνισμό» συνιστά ταυτοχρόνως και δήλωση του «Χρήστη» για την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του αποδοχή όλων των παρόντων «Όρων», όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν.

Εφόσον σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο πρόσωπο που έχει υποβάλλει αίτηση για την συμμετοχή του στον «Διαγωνισμό» επιθυμεί να προβάλλει αντιρρήσεις σχετικά με την συμμετοχή του στον «Διαγωνισμό», μπορεί να απευθυνθεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση της «Διοργανώτριας»: info@icommcallcenter.gr

  1. Έπαθλο («Προσφορά»)

Το έπαθλο («Προσφορά») για τον νικητή του Διαγωνισμού είναι η παροχή δωροεπιταγών συνολικής ονομαστικής αξίας χιλίων ευρώ (1.000,00 €), για αγορές από τα καταστήματα MyMarket, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους εξαργύρωσης των δωροεπιταγών, οι οποίοι αναφέρονται επ’ αυτών. * 

Οι Δωροεπιταγές δύνανται να εξαργυρωθούν στα καταστήματα MyMarket ή και άλλων συνεργαζόμενων με αυτά επιχειρήσεων. 

Η «Προσφορά» είναι συγκεκριμένη και προσωπική και δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήματα, ούτε να ανταλλαγεί ή να αντικατασταθεί, ακόμη και με άλλη ίσης ή μικρότερης αξίας. 

  1. Τρόπος ανάδειξης Νικητή – Παράδοση «Προσφοράς»

Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, όλες οι έγκυρες συμμετοχές θα καταχωρίζονται συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονικό αρχείο (excel) και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό, χωρίς να τηρείται κατ’ ανάγκη σειρά χρονικής προτεραιότητας κατά την καταχώρισή τους. 

Ο νικητής του Διαγωνισμού θα προκύψει από και κλήρωση μεταξύ των «Χρηστών», η οποία θα διενεργηθεί την Τετάρτη 28η Ιουλίου 2021 παρουσία του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χαράλαμπου Φωτόπουλου, στο Συμβολαιογραφείο του στην Αθήνα, επί της οδού Σόλωνος 47 – 2ος όροφος – Τ.Κ. 10672. Η κλήρωση δύναται να γίνει και ηλεκτρονικά. 

Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής («Νικητής»). Στην ίδια κλήρωση θα αναδειχθεί και ένας (1) ακόμη επιλαχών, για την περίπτωση που ο «Νικητής» εκπέσει, η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατόν να παραλάβει εγκαίρως και σύμφωνα με τους παρόντες «Όρους» την «Προσφορά».

Ο «Νικητής» και ο επιλαχών θα ανακοινωθούν  στην αντίστοιχη «Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας»), από όπου και οι «Χρήστες» θα μπορούν να λάβουν γνώση του αποτελέσματος της κλήρωσης. 

Ο «Νικητής» θα ειδοποιηθεί πριν την ανάρτηση με email και/ή τηλεφωνικά από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της «Διοργανώτριας» εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης, οπότε και θα ενημερωθεί για την διαδικασία παραλαβής της «Προσφοράς». Ο «Νικητής» θα πρέπει να απαντήσει στην επικοινωνία και κατόπιν να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο). Εάν δεν επιθυμεί να δημοσιευθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό του και ο τόπος κατοικίας του  στην σχετική ανάρτηση, θα εμφανιστούν μόνο τα αρχικά τους. Σε περίπτωση όμως τυχόν επισήμων καταγγελιών από συμμετέχοντες του διαγωνισμού η «Διοργανώτρια» διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιήσει στους καταγγέλλοντες τα πλήρη στοιχεία του «Νικητή», αποκλειστικά και μόνο κατόπιν σχετικού αιτήματος τους και για λόγους απόλυτης διαφάνειας του «Διαγωνισμού». 

Η Διοργανώτρια εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων δεν έχει δηλώσει ορθά τα στοιχεία επικοινωνίας του ή δεν απαντάει στα μηνύματα την περίοδο αυτή στην περίπτωση επικοινωνίας της σελίδας. Επίσης η «Διοργανώτρια» ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο η προσπάθεια επικοινωνίας με τον «Νικητή» αποβεί άκαρπη

Ο «Νικητής» εφόσον κατοικεί ή εδρεύει στην Αττική, θα πρέπει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης, να προσέλθει στα γραφεία της «Διοργανώτριας» στον Άγιο Δημήτριο – Ν. Αττικής, επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης αριθ. 272Β, προκειμένου να παραλάβει την «Προσφορά». Σε περίπτωση που ο «Νικητής» κατοικεί ή εδρεύει εκτός του Νομού Αττικής, η «Διοργανώτρια» θα αποστείλει, με δικά της έξοδα, την «Προσφορά» στον «Νικητή», στην διεύθυνση που αυτός έχει δηλώσει κατά την συμμετοχή του στον «Διαγωνισμό». Σε περίπτωση που λόγω των μέτρων καταπολέμησης της πανδημίας covid-19 ή για άλλο λόγο εμποδίζεται ή κατά την κρίση της «Διοργανώτριας» δυσχεραίνεται ουσιωδώς η μετάβαση του «Νικητή» στην έδρα της ή η αποστολή σε αυτόν της «Προσφοράς» με τον ανωτέρω αναφερόμενο τρόπο, η «Διοργανώτρια» θα προβεί σε ειδική ενημέρωσή τους για την παραλαβή. Πριν την παραλαβή της «Προσφοράς» ο «Νικητής» υποχρεούται να επιβεβαιώσει και εγγράφως στην «Διοργανώτρια» ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον «Διαγωνισμό». 

Αν ο «Νικητής», εντός ενός (1) μήνα μετά τη λήξη του «Διαγωνισμού», αρνηθεί να παραλάβει την «Προσφορά» ή για οποιοδήποτε λόγο δεν εμφανιστεί εμπρόθεσμα για την παραλαβή της ή δεν επικοινωνήσει με την «Διοργανώτρια» κατά τα ανωτέρω για να του αποσταλεί, τότε αυτός θα απωλέσει κάθε δικαίωμα για την διεκδίκηση της «Προσφοράς», η οποία χάνεται οριστικά γι’ αυτόν και θα προσφέρεται στον επιλαχόντα, η δε «Διοργανώτρια» απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι του, ενώ «Νικητής» δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση. 

Στην περίπτωση που ο «Νικητής» απωλέσει το δικαίωμα να παραλάβει την «Προσφορά», ο επιλαχών θα ειδοποιηθεί και η από την «Διοργανώτρια», εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που αυτός θα καλείται κατά τα ανωτέρω στην θέση του «Νικητή». Για την παραλαβή της «Προσφοράς» και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα θα ισχύουν αναλόγως όσα αναφέρονται ανωτέρω για την παραλαβή της από τον (αρχικό) «Νικητή». 

Μετά τη «Λήξη του Διαγωνισμού» και την προθεσμία απονομής της «Προσφοράς» κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της «Διοργανώτριας» παύει να υφίστανται. Η Διοργανώτρια δεν έχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή έναντι του «Νικητή» ή του επιλαχόντα.

Η «Διοργανώτρια» δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής της «Προσφοράς» εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή, την χρήση ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κάρπωση της «Προσφοράς», ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετικές με την «Προσφορά». 

Η «Διοργανώτρια» δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της από τους παρόντες «Όρους» για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της. 

Η «Διοργανώτρια» δεν φέρει καμία ευθύνη και οι «Συμμετέχοντες», συμπεριλαμβανομένων και του «Νικητή» και του επιλαχόντα, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής της «Προσφοράς».

Η «Διοργανώτρια» δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) αποτύχει, β) δεν είναι δυνατή, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα,  η πρόσβαση στην «Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας», ιδίως λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου κλπ., γ) τα τηρούμενα αρχεία για την συμμετοχή στον «Διαγωνισμό» καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

Κατά τη συμμετοχή τους στον «Διαγωνισμό» οι «Συμμετέχοντες» οφείλουν να τηρούν μεταξύ άλλων και τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων.  Σε κάθε περίπτωση με τη συμμετοχή τους στον «Διαγωνισμό» οι «Συμμετέχοντες» αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, και τους όρους των παραπάνω ιστοσελίδων, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών, τους έχουν μελετήσει και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε «Συμμετέχων» καταληφθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για την διατήρηση της «Ιστοσελίδας της Διοργανώτριας» και γενικά ιστοτόπων και/ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης συμφερόντων της,  ή σε περίπτωση που προσβάλει ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα της «Διοργανώτριας» ή τρίτου, θα αποβάλλεται αμέσως και χωρίς καμία άλλη προδικασία από τον «Διαγωνισμό» και για όλες τις συμμετοχές του, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή του, και η «Διοργανώτρια» θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η «Διοργανώτρια» θα δικαιούται να ακυρώσει μια συμμετοχή εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι ο «Χρήστης» έχει παραβιάσει ή καταστρατηγήσει οποιουδήποτε από τους «Όρους». Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις η «Διοργανώτρια» θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του «Συμμετέχοντα» (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί «Νικητής» ή επιλαχών). 

Εάν οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά «Χρήστη» κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την «Διοργανώτρια» παράνομη ή καταχρηστική, η «Διοργανώτρια» θα έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τον «Χρήστη» από τον «Διαγωνισμό», ακόμη εάν έχει αναδειχθεί «Νικητής» (ή επιλαχών) ή έχει ειδοποιηθεί για την παραλαβή της «Προσφοράς», ακόμη και σε περίπτωση που του έχει απονεμηθεί η «Προσφορά», οπότε η «Διοργανώτρια» διατηρεί το δικαίωμα εντός ενός (1) μήνα  από την παράδοση να διεκδικήσει την επιστροφή της «Προσφοράς» στην κατάσταση που του απονεμήθηκε, ή της αξίας της, εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση του «Νικητή», ο οποίος οφείλει να επιστρέψει την «Προσφορά» ή την αξία της στην έδρα της «Διοργανώτριας» εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ειδοποίησή του.

Οι «Συμμετέχοντες» αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι η  «Διοργανώτρια» ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα της «Προσφοράς», καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή / και βλάβη τυχόν προκληθεί στον «Νικητή» (από τη χρήση της, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής της «Προσφοράς», για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστούν οι «Συμμετέχοντες», συμπεριλαμβανομένων και του «Νικητή» και του επιλαχόντα από και κατά την πραγματοποίησή της, και σε κάθε περίπτωση ρητά παραιτούνται με την αποδοχή των παρόντων «Όρων» από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση. 

Η «Διοργανώτρια» διατηρεί το δικαίωμα λήψεως και δημοσίευσης μίας ή περισσοτέρων φωτογραφιών ή άλλου οπτικοακουστικού υλικού (ιδίως μαγνητοσκόπηση κλπ.) σχετικά με την κλήρωση και την παραλαβή της «Προσφοράς» για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς δικαίωμα του «Νικητή» (ή του επιλαχόντα, εφόσον συντρέχει περίπτωση) να ζητήσει ή να λάβει οποιαδήποτε αμοιβή και/ή αποζημίωση για τον λόγο αυτό. Στο πλαίσιο αυτό η «Διοργανώτρια θα ζητήσει από τον «Νικητή» (ή τον επιλαχόντα, εφόσον συντρέχει περίπτωση) την υπογραφή σχετικής δήλωσης συναίνεσης για την λήψη των φωτογραφιών και του οπτικοακουστικού υλικού και χρήσης της εικόνας και του ονόματός του για τος άνω σκοπούς.  Σε περίπτωση που ο «Νικητής» (ή ο επιλαχών, εφόσον συντρέχει περίπτωση) αρνηθεί να παράσχει την άνω γραπτή δήλωση, θα χάνει το δικαίωμα παραλαβής της «Προσφοράς».

  1. Προσωπικά Δεδομένα

Η διεξαγωγή και υλοποίηση του «Διαγωνισμού» καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των «Συμμετεχόντων» και γενικά όσων υποβάλλουν αίτηση/δήλωση συμμετοχής στον «Διαγωνισμό», τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία θα τύχουν επεξεργασίας από την «Διοργανώτρια» σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Κανονισμός GDPR), τις εκτελεστικές αυτού διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, τις αποφάσεις, συστάσεις και οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κάθε άλλο σχετικό κανονιστικό κείμενο, αποκλειστικά για τις ανάγκες και τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση αποτελεσμάτων, ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, ανάδειξη «Νικητή» και επιλαχόντα κλπ.), την απόδοση και παραλαβή της «Προσφοράς» (ενημέρωσή του νικητή κατά τους παρόντες όρους, παραλαβή και/ή αποστολή «Προσφοράς»κλπ.)  την προβολή και προώθηση του «Διαγωνισμού», τη διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της «Διοργανώτριας» και των επιχειρήσεων με τις οποίες αυτή συνεργάζεται, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική κλπ.) υποχρεώσεων της «Διοργανώτριας» (άρθρο 6 παρ. 1 (γ) Κανονισμού GDPR) και την ικανοποίηση των τυχόν εννόμων συμφερόντων της (άρθρο 6 παρ. 1 (στ) Κανονισμού GDPR).

Ειδικότερα τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλέγονται και θα τυγχάνουν επεξεργασίας είναι τα ακόλουθα: ονοματεπώνυμο, παρτώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας (περιοχή, οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας), τηλεφωνικός αριθμός (σταθερού ή και κινητού τηλεφώνου), διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 

Τα ανωτέρω προσωπικά στοιχεία των «Συμμετεχόντων» και εν γένει όσων υποβάλλουν δήλωση/αίτηση συμμετοχής στον «Διαγωνισμό» θα τηρούνται από την «Διοργανώτρια» η οποία θα τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για τους άνω σκοπούς και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς, είτε απευθείας από την ίδια, είτε και μέσω τρίτων προσώπων που θα ορίσει  να ενεργούν εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τους παραπάνω σκοπούς. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πέραν των ανωτέρω, ούτε θα διαβιβαστούν σε τρίτους πέραν των προσώπων που κατά τα ανωτέρω θα εκτελούν την επεξεργασία για λογαριασμό της «Διοργανώτριας» η οποία είναι η κατά τον Νόμο Υπεύθυνη Επεξεργασίας. 

Σε περίπτωση που κάποιος «Χρήστης» δεν επιθυμεί να γίνει χρήση των παραπάνω προσωπικών δεδομένων του σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλείται να μην συμμετέχει στον «Διαγωνισμό».

Κάθε «Συμμετέχων» στο «Διαγωνισμό» διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει οποτεδήποτε τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 (Κανονισμός GDPR) και τις αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας, και ιδίως τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφή (εν όλων ή εν μέρει), περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας. Εάν κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να απευθυνθεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση complaints@dpa.gr

Παράλληλα με τους ανωτέρω όρους ισχύουν και οι όροι συλλογής, επεξεργασίας, χρήσης και προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων που αναφέρονται στην «Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας» εφόσον είναι ευνοϊκότεροι για τους «Συμμετέχοντες». 

  1. Τελικοί Όροι

Εμπορικά Σήματα – Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της «Διοργανώτριας» ή τυχόν άλλων εταιρειών που συμπράττουν με αυτήν.

Αντίγραφο Όρων – Κάθε «Συμμετέχων» έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει με έξοδά του από την «Διοργανώτρια» επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτοτύπου των παρόντων «Όρων».

Άσκηση Δικαιωμάτων – Η παράλειψη από την «Διοργανώτρια» να ασκήσει μία φορά ή κατ’ επανάληψη ένα ή περισσότερα από τα δικαιώματά της σύμφωνα με τους παρόντες «Όρους» και την ισχύουσα σχετικά νομοθεσία δεν αποτελεί και δεν δύναται να θεωρηθεί ως παραίτησή της από το σχετικό δικαίωμα. 

Περιορισμός Ευθύνης – Η ευθύνη της «Διοργανώτριας» σε σχέση με τον παρόντα «Διαγωνισμό» περιορίζεται μόνον στις περιπτώσεις δόλου και βαριάς της αμέλειας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία – Οι παρόντες «Όροι» διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των «Όρων», κριθεί για οποιονδήποτε λόγο αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Αθήνας. Κάθε άλλη δικαιοδοσία, ακόμη και συντρέχουσα, αποκλείεται.

Αποδοχή των όρων – Η συμμετοχή στον παρόντα «Διαγωνισμό» αποτελεί ταυτοχρόνως επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των παρόντων αναλυτικών «Όρων» από τους συμμετέχοντες σε αυτόν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι της «Διοργανώτριας».